Aktualności

Szkolenie wojskowe studentów na UMCS


Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest rektor uczelni, który złożył deklarację udziału jego uczelni w programie Legia Akademicka. Obecnie, w roku akademickim 2019/2020, trwa III edycja programu. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jak w latach ubiegłych uczestniczy w programie.

Aby wziąć udział w programie, trzeba mieć status studenta (zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach). Dopuszcza się również uczestnictwo w programie studentów innych uczelni niż UMCS. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które były lub są żołnierzami WOT i złożyły przysięgę, ale tylko w sytuacji, w której zrezygnują ze służby czynnej i zostaną przeniesione do rezerwy do końca stycznia 2021 r. Osoby, będące żołnierzami rezerwy po służbie w WOT albo ukończonej służbie przygotowawczej, po zaliczeniu teorii kierowane będą bezpośrednio na moduł szkolenia podoficerskiego.

Szkolenie składa się z dwóch części:

cześć teoretyczna – realizowana na uczelni;

część praktyczna – w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych (w czasie wakacji).

Program nauczania w części teoretycznej obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia realizowane będą w lutym oraz marcu (3 soboty po 10 godz).

Po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku do organów wojskowych student-ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w czasie wakacji w wytypowanych jednostkach wojskowych w dwóch turach (po 6 tygodni każda).

Każda tura składać się będzie z dwóch modułów:

moduł szkolenia podstawowego – trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi;

moduł szkolenia podoficerskiego – trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

W kolejnym roku planowany jest również moduł oficerski szkolenia.

Za dzień szkolenia poligonowego student-ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 104,03 zł.

W roku akademickim 2020/21 pojawi dodatkowo się moduł oficerski. Będzie on miał charakter pilotażowy.

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 23 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi, każdy będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji będzie miał około 2-3 miesiące.

Do modułu mogą przystąpić wyłącznie ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. Warunek: muszą studiować na uczelni cywilnej, która partycypuje w programie, a studia w niej kończą się tytułem magistra.

W roku pilotażowym zapewnionych jest 50 miejsc dla chętnych do zostania oficerami. O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu.

Aby zgłosić chęć odbycia szkolenia wystarczy złożyć wniosek na uczelni. Program szkolenia w module oficerskim znajduje się w opracowaniu.

Pełną informację znajdziesz też w Decyzji Nr 164/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 190).

Uzupełnione wnioski należy składać nie później niż do 15 stycznia 2021 r. w siedzibie Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS (DS „Babilon”, pokój nr 4, ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin), w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do piątku. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji wyczerpania limitu miejsc na uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym.

Po upływie terminu składania wniosków lub wyczerpaniu miejsc zostanie podany termin spotkania organizacyjnego, na którym zostanie ustalony czas oraz miejsce realizacji zajęć. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność składania wniosków.

Osoba do kontaktu: ppor. Damian Duda tel. 535 979 761

Wniosek znajdziesz tu: https://www.wojsko-polskie.pl/…/wniosek_ochotnika_legia…