Cele


Działalność Legii Akademickiej można określić trzema kategoriami aktywności:

• działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

• edukacja obronna społeczeństwa;

• promowanie postaw patriotyczno-obywatelskich.

Głównym nurtem działalności LA są szkolenia organizowane w jednostkach Wojska Polskiego i prowadzone przez wojskowych instruktorów. Dzięki temu członkowie stowarzyszenia traktowani są podczas szkolenia jak żołnierze etatowi. Wśród jednostek które zajmują się szkoleniem legionistów są:

• Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta

• 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki

• 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

• Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych • 6 Brygada Desantowo-Szturmowa

• Akademia Marynarki Wojennej

• Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej Koszalin

• Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Kiedy Legia Akademicka wykształciła zaplecze logistyczne oraz bazę instruktorsko-sprzętową, zaczęła sama prowadzić działalność szkoleniową. Zaczęto organizować szkolenia adresowane do szerszego grona studentów i nie tylko (bez konieczności posiadania przez nich członkostwa w Legii Akademickiej). Można wyszczególnić takie inicjatywy, jak: kurs samoobrony dla studentek „Bezpieczna Studentka”, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy strzelectwa sportowego czy też Kurs Podstaw Łączności. Pierwsze działania antykryzysowe legioniści zaczęli podejmować na przełomie roku 2010/2011. W kwietniu 2010 roku, na prośbę Kancelarii Prezydenta RP, wybrane organizacje proobronne zostały zaangażowane w zabezpieczenie uroczystości żałobnych pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. W skład sił porządkowych weszli również członkowie Legii Akademickiej, z kompetencjami zapewniania ciągłości poruszania się w czasie wizytowania Pałacu Prezydenckiego, zgłaszanie zagrożeń wynikających z racji nagromadzenia dużej masy ludzkiej, nie podlegających uprzedniej kontroli przez instytucje porządku publicznego, wystawienie patroli medycznych oraz koordynowanie innych formacji pomocniczych z ośrodkiem decyzyjnym w Kancelarii Prezydenta RP.
W tym samym roku, miesiąc później, miała miejsce jedna z największych powodzi w naszym kraju. W zależności od potrzeb lokalnych społeczności legioniści realizowali szereg działań ratowniczych oraz wspierających na rzecz służb biorących udział w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Również aktualnie Legia Akademicka aktywnie wspiera inicjatywy obywatelskie poprzez wystawianie służb porządkowych, medycznych czy też logistycznych. Wśród takich można wyróżnić m.in. zabezpieczenia przedsięwzięć społeczności studenckich czy samorządów, uroczystości o charakterze młodzieżowo-modlitewnym czy też kulturalno-oświatowym.
Wyzwaniem postawionym przed stowarzyszeniem było wsparcie zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży 2016 – zarówno na gruncie lubelskim, jak i obchodów centralnych w Krakowie. W tym przypadku inicjatywa włączenia stowarzyszenia w system została podjęta przez organy administracji publicznej.
Legia Akademicka została zaproszona do uczestnictwa w powołanym przez Wojewodę zespole opiniodawczo-konsultacyjnym ds. bezpieczeństwa osób przebywających na terenie województwa lubelskiego podczas Światowych dni Młodzieży.
Kiedy Legia Akademicka wykształciła zaplecze logistyczne oraz bazę instruktorsko-sprzętową, zaczęła sama prowadzić działalność szkoleniową. Zaczęto organizować szkolenia adresowane do szerszego grona studentów i nie tylko (bez konieczności posiadania przez nich członkostwa w Legii Akademickiej). Można wyszczególnić takie inicjatywy, jak: kurs samoobrony dla studentek „Bezpieczna Studentka”, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy strzelectwa sportowego czy też Kurs Podstaw Łączności.